Інструкція з експлуатації та обслуговування

0

Інструкція з експлуатації та обслуговування

Експлуатація установок очистки газу

Газоочисне обладнання – спеціальне обладнання, призначене для очищення повітря (уловлювання шкідливих речовин у вигляді пилу, газів, парів), що видаляється вентиляційної установкою від технологічного обладнання, перед викидом в атмосферу.

Всі підприємства, установи та організації, на балансі яких є циклон, пиловловлювач, пилеосадітельная камера і інші засоби очистки, зобов’язані мати паспорт на кожну одиницю обладнання.

Паспорт ГОУ складається з наступних розділів:

 1. Найменування підприємства та його адреса;
 2. Найменування і призначення установки очищення газу, автор проекту, рік вводу в експлуатацію;
 3. Схема установки очищення газу;
 4. Експлуатаційні показники роботи установки очистки газу;
 5. Апарати установки очищення газу;
 6. Відомості про проведені ремонти, заміни або модернізації окремих вузлів устаткування установки очищення газу;
 7. Відмітка про реєстрацію в регіональних Держінспекції газоочистки;
 8. Висновок про технічний стан установки газу.

Паспорт ГОУ може розробляється самостійно співробітниками підприємства, але найчастіше залучають сторонню організацію, яка має досвід роботи в даному напрямку.

Якщо Ви все ж вирішили самостійно оформити паспорт ГОУ, тоді завантажуйте такі матеріали! Вони допоможуть вам скласти цей не простий документ.

Все ГОУ повинні експлуатуватися відповідно до Правил експлуатації установок очистки газу (ШЕУ-84) затверджені Наказом Минхиммаша СРСР від 28.11.1983 р

Загальні вимоги до експлуатації установок очистки газу (ГОУ):

 1. ГОУ повинні працювати надійно, безперебійно і з показниками.
 2. ГОУ повинні мати допоміжні пристрої та інвентар.
 3. При експлуатації ГОУ ведеться документація, яка містить основні показники, що характеризують режим роботи установки.
 4. Всі установки очищення газу повинні бути зареєстровані в управлінні Росприроднагляду з метою їх обліку.
 5. Газоочисні установки повинні підлягати огляду для оцінки їх технічного стану не рідше 1 разу на півріччя комісією, призначеної керівництвом підприємства. За результатами огляду складається акт і при необхідності розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків. Акт додається до паспорта установки.
 6. Установки очищення газу повинні піддаватися перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи установки проектних не рідше 1 разу на рік, а також в наступних випадках: -при роботі технологічного обладнання на зміненому режимі більш 3-х місяців або при переведенні його на новий постійний режим роботи; -після будівництва, капітального ремонту або реконструкції установки. Результати перевірки оформляються актом і заносяться в паспорт установки. У разі невідповідності параметрів роботи установки проектних вживаються необхідні заходи для налагодження установки, її реконструкції або заміни.
 7. Експлуатація технологічного обладнання при відключених установках очищення газу забороняється.
 8. Збільшення продуктивності технологічних агрегатів без відповідного нарощування потужності існуючих ГОУ забороняється.
 9. При експлуатації установок, призначених для очищення газу з високим вмістом горючих (вибухонебезпечних) компонентів, слід особливо ретельно забезпечувати підтримку встановлених параметрів тиску газу і герметичності споруд, а також правильну продування комунікацій і апаратів щоб уникнути вибуху і пожежі. Одночасно передбачати огородження джерел відкритого вогню та дотримання вимог спеціальних інструкцій і правил.
 10. При експлуатації установок, призначених для очищення газу з високим вмістом токсичних домішок, слід особливо ретельно забезпечувати герметичність споруди, а також застосування в необхідних випадках газозахисних засобів і дотримання вимог спеціальних інструкцій і правил.
 11. При експлуатації установок, призначених для очищення газу від хімічно агресивних або абразивних компонентів, особливо ретельно стежити за цілісністю захисних покриттів і відсутністю руйнувань металоконструкцій і обладнання, попереджаючи тим самим передчасний вихід з ладу установки очищення газу.

Інструкція з експлуатації та обслуговування установки очищення газу

На кожну ГОУ повинна бути розроблена і затверджена керівником підприємства Інструкція по експлуатації, технічного обслуговування і ремонту ГОУ. Інструкція по експлуатації ГОУ розробляється з урахуванням умов її роботи, вимог інструкцій заводу-виготовлювача і рекомендацій проектної та пуско-налагоджувальної організації. У разі зміни технологічного процесу або заміні ГОУ інструкція повинна бути перероблена.

Інструкція повинна містити:

 • схему пристрою і управління установки;
 • технічні характеристики апаратів очистки газу, що входять до складу установки;
 • відомості про прилади контролю та автоматики, передбачених проектом;
 • оптимальні техніко-економічні параметри роботи установки, а також допустимі їх відхилення, передбачені проектом або отримані в процесі пуско-налагоджувальних робіт та узгоджені з організацією-розробником проекту;
 • режим роботи технологічного обладнання, що забезпечує оптимальні параметри експлуатації установки;
 • перелік обліково-звітної документації по експлуатації та обслуговуванню установки із зазначенням періодичності її заповнення;
 • порядок пуску, зупинки і обслуговування установки;
 • перелік швидкозношуваних вузлів і типові неполадки із зазначенням способів їх усунення;
 • порядок дії персоналу в аварійних ситуаціях (на технологічному обладнанні і на установках очищення газу);
 • правила безпеки при експлуатації та обслуговуванні установок з переліком допоміжних пристроїв та інвентарю для експлуатації та обслуговування установки (майданчики, огорожі, пристосування, засоби пожежогасіння та індивідуального захисту, що попереджають і забороняють плакати, заземлення і т.д.);
 • схему розміщення точок для вимірювання параметрів роботи установок очистки газу.

Інструкція по експлуатації діє протягом усього періоду експлуатації ГОУ. Внесення змін і доповнень в інструкцію з експлуатації проводиться у разі зміни в технологічних процесах і режимах роботи підключеного до ГОУ технологічного обладнання, модернізації та реконструкції ГОУ і (або) його окремих елементів.

Приклад Інструкції по експлуатації та обслуговуванню установки очищення газу можна скачати тут

Ефективність роботи ГОУ

Установки очищення газу повинні піддаватися перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи установки проектних.

При обстеженні джерел виділення шкідливих (забруднюючих) речовин ГОУ перевіряється:

 • оснащеність технологічного обладнання ГОУ відповідно до затвердженої проектної документації, проектом ПДВ;
 • наявність на робочих місцях виробничих інструкцій і паспортів ГОУ;
 • наявність і заповнення журналів первинної звітної документації;
 • проведення та результати пуско-налагоджувальних робіт, факт контролю на відповідність режиму роботи ГОУ проектним параметрам і рекомендації, видані при пуско-налагоджувальних роботах;
 • проведення та результати контролю ПДВ відповідно до плану-графіка контролю ПДВ;

Таким чином, при перевірці ефективності роботи ГОУ перевіряється відповідність фактичних викидів проектним, необхідно також враховувати встановлені підприємству ПДВ.

Згідно п.3 ст.8.21 КоАП РФ, порушення правил експлуатації, невикористання споруд, апаратури та обладнання для очищення газів і контролю викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, які можуть привести до його забруднення, або використання несправних зазначених споруд, устаткування або апаратури тягне накладення адміністративного штрафу:

 • на посадових осіб – від 1 000 до 2 000 руб .;
 • на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи – від 1 000 до 2 000 руб. або адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб;
 • на юридичних осіб – від 10 000 до 20 000 руб. або адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб.

Інструкція з експлуатації та обслуговування ГОУ. приклад

Інструкція з експлуатації та обслуговування ГОУ – зразок наведено нижче:

Мета розробки інструкції по експлуатації та обслуговуванню ГОУ

Ця інструкція з експлуатації та обслуговування ГОУ визначає порядок експлуатації, обслуговування та ведення обліково-звітної документації при експлуатації установок очистки газу (далі – ГОУ).

документи

Федеральний закон від 10.01.2002 р № 7-ФЗ «Про охорону навколишнього середовища»

Федеральний закон від 04.05.1999 р № 96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря»

Федеральний закон від 30.03.1999 р №52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення»

СанПіН 2.1.6.1032-01 «Гігієнічні вимоги до забезпечення якості атмосферного повітря населених місць»

Правила експлуатації установок очистки газу, затверджені Наказом Мінприроди Росії від 15.09.2017 №498

ГОСТ 25199-82 «Устаткування пилеуловлювальне. Терміни та визначення”

Екологічні вимоги до установок очистки газу, затверджені Листом Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів РФ від 21.06.1996 р №11-01 / 02-474.

Методичні вказівки по обладнанню місць відбору проб при екоаналітичний контролі промислових викидів в атмосферу. Наказ НДІ Атмосфера від 30.09.2002 / НДІ Атмосфера.-СПб, 2002 г.

Паспорт установки очищення газу.

терміни та визначення

Установка очищення газу комплекс споруди, обладнання та апаратури, призначений для відділення від вступника з промислового джерела газу або перетворення в нешкідливе стан речовин, що забруднюють атмосферу.

Газ – суміш повітря з забруднюючими речовинами, що відходять від виробничого обладнання або утворюються в ході технологічного процесу виробництва.

Неефективна установка очистки газу – установка, що не забезпечує в справному стані очищення газу від шкідливих речовин або їх знешкодження до концентрацій, встановлених проектом і через: недотримання оптимальних параметрів газу на вході, конструктивних недоліків або низької якості виготовлення обладнання.

Несправна установка очистки газу – установка, що має пошкодження механічних, електричних або інших вузлів, що призводять до підвищення залишкової концентрації шкідливих речовин або зниження надійності роботи установки, а також ускладнюють її експлуатацію і обслуговування.

Контроль технічного стану установки очистки газу – перевірка відповідності стану установки вимогам технічної документації, Правил експлуатації установок очистки газу і визначення можливості її безпечної експлуатації.

Проектні параметри роботи установки очистки газу – показники і допустимі їх відхилення, встановлені в паспорті заводу-виготовлювача на установку, що визначають умови її експлуатації, конструкцію, технологію уловлювання та (або) знешкодження з газів, що відходять містяться в них забруднюючих речовин, ступінь очищення газу, обсяг газу, що очищається, кількість і склад уловлених і (або) знешкоджених забруднюючих речовин і залишкову концентрацію забруднюючих речовин після очищення, що забезпечує дотримання вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Аварійний режим роботи установки очистки газу – експлуатація установки в несправному стані або з порушенням технологічного режиму роботи, що призводить до зниження ефективності роботи установки або гарантійного ресурсу її роботи.

Призначення, схема, склад і пристрої установки очищення газу

Даний розділ заповнюється на підставі даних паспорта ГОУ. Що в обов’язковому порядку повинно бути в розділі:

 • призначення зазначеної ГОУ;
 • опис конструкції;
 • схема ГОУ;
 • технічні характеристики ГОУ (продуктивність по очищенню повітря, початкова аеродинамічний опір, кінцеве рекомендований аеродинамічний опір, температура експлуатації, вологість, умови експлуатації, кількість встановлених фільтрів (при наявності), найменування використовуваного сорбенту (при наявності), габаритні розміри корпусу, матеріал корпусу, маса ).

Загальні вимоги до експлуатації установок очистки газу

ГОУ повинна працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проектним.

Наказом (розпорядженням) керівника підприємства повинна бути призначена особа, відповідальна за експлуатацію та обслуговування установки очищення газу. Зазначена посадова особа повинна забезпечити:

 • дотримання «Правил експлуатації установок очистки газу» і цієї інструкції,
 • своєчасне проведення технічного обслуговування, поточних і капітальних ремонтів,
 • своєчасне проведення контролю ефективності роботи установки,
 • ведення обліково-звітної документації по експлуатації та обслуговуванню установки.

забороняється:

 • використовувати технологічне обладнання при несправній або відключеною установці очищення газу, в тому числі із застосуванням обвідних газоходів, що унеможливлюють її з процесу уловлювання та (або) знешкодження забруднюючих речовин;
 • збільшення продуктивності технологічного устаткування, що супроводжується зміною обсягу газів, що відходять або концентрації в ньому забруднюючих речовин, без одночасного нарощування потужності діючої установки очищення газу;
 • вносити зміни в конструкцію ГОУ або параметри роботи установки очистки газу без узгодження з проектною організацією і заводом і заводом-виготовлювачем установки очищення газу.

Установка очищення газу повинна піддаватися систематичним оглядам комісією, призначеної наказом керівника підприємства. В ході огляду проводиться оцінка її технічного стану, виявлення дефектів, зносу, пошкодження конструкції і її елементів.

За результатами огляду повинен бути складений акт, розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків (у разі потреби), графік проведення технічного обслуговування і планово-попереджувального ремонту. Дата огляду і результати огляду в носяться в паспорт установки ГОУ.

Кожен випадок порушення роботи ГОУ, в результаті якого відбувається зниження параметрів її роботи, аварії повинен бути розслідуваний комісією.

Показники роботи установки очистки газу щорічно повинні піддаватися контролю засобами інструментального контролю акредитованою лабораторією відповідно до методиками виконання вимірювань.

обслуговування ГОУ

При виявленні пошкоджень або дефектів, інших видів несправностей елементів обладнання і пристроїв приведення їх у справний стан має здійснюватися в ході технічного обслуговування і ремонту.

Технічне обслуговування та ремонт установки очищення газу повинні виконуватися відповідно до інструкції по експлуатації та графіком планово-попереджувального ремонту. У разі виявлення в ході перевірок технічного стану установки ГОУ несправностей, пов’язаних з дефектами, пошкодженнями, відмовою елементів обладнання установки, вживаються невідкладні заходи щодо їх усунення аж до припинення роботи технологічного обладнання з метою проведення ремонту установки ГОУ.

Поточний ремонт , пов’язаний з дрібними несправностями, повинен проводитися в міру необхідності черговим експлуатаційним персоналом і включає в себе проведення регулювальних робіт, заміну або відновлення окремих вузлів і деталей. Після поточного ремонту пробний пуск установки проводиться без під’єднання повітропроводів. Обсяг робіт поточного ремонту повинен бути занесений в паспорт установки ГОУ.

Планово-попереджувальний ремонт проводиться для запобігання тривалого простою обладнання. При цьому повинні проводитися роботи по його огляду, очищення і ремонту, що забезпечують до наступного ремонту нормальну експлуатацію установки ГОУ. Обсяг ремонту повинен бути занесений в паспорт ГОУ.

Капітальний ремонт передбачає заміну частини газоочисного устаткування, відновлення і заміну зношених вузлів і деталей. Терміни капітального ремонту встановлюються під час проведення планово-попереджувального ремонту. У процесі капітального ремонту установки очищення газу не повинні порушуватися конструктивні розміри вузлів і деталей.

При проведення ППР та КР ГОУ повинен одночасно проводитися ремонт допоміжного обладнання.

Контроль ефективності роботи ГОУ

Установка очищення газу повинна піддаватися перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи проектним з використанням засобів інструментального контролю не рідше двох разів на рік.

Перевірка ефективності роботи також повинна проводитися в разі:

 • роботи технологічного обладнання при зміненому режимі більш 3-му місяців або при переведенні його на новий постійний режим роботи;
 • після реконструкції, капітального ремонту установки.

Результати перевірки оформляються актом і заносяться в паспорт установки.

У разі невідповідності параметрів роботи установки проектних, вживаються заходи для реконструкції або заміни установки, після чого проводиться повторна перевірка ефективності роботи установки.

Для забезпечення достовірності визначення параметрів викидів точки відбору проб повинні бути обладнані відповідно до Методичних вказівок по обладнанню місць відбору проб при екоаналітичний контролі промислових викидів в атмосферу.

Місця відбору проб повинні бути обладнані до і після установки ГОУ.

Місце відбору проб слід вибирати на прямій ділянці газоходу на достатній відстані від місць, де змінюється напрямок потоку газоповітряної суміші або площа поперечного перерізу газоходу.

Порядок дії персоналу в аварійних ситуаціях при експлуатації ГОУ

Аварійний режим експлуатації ГОУ – це її експлуатація в несправному стані або з порушенням технологічного режиму її роботи.

Експлуатація ГОУ повинна бути припинена:

 • через пошкодження механічних, електричних або інших вузлів ГОУ;
 • відкладень пилу в обладнанні;
 • негерметичність обладнання ГОУ;
 • через пошкодження пристроїв безпеки, заземлення, допоміжних пристроїв і обладнання.

Робота ГОУ в аварійному стані заборонена.

При аварійному стані установки ГОУ необхідно негайно зупинити роботу обладнання. Далі установка піддається огляду для оцінки її технічного стану комісією, призначеної наказом керівника. За результатами огляду складається акт про виявлені недоліки, визначаються заходи і терміни їх ліквідації.

Заходи безпеки при експлуатації ГОУ

 • проводити регулярне технічне обслуговування;
 • відключати всі джерела електроживлення перед технічним обслуговуванням ГОУ;
 • електричне обладнання повинно бути приєднано до контуру заземлення.

Лист узгодження і ознайомлення

Інструкція з експлуатації та обслуговування ГОУ – у цій зразком ви зможете самостійно розробити інструкцію для свого підприємства

Інструкція з технічного обслуговування.

У ІТЗ викладають порядок і правила ТО вироби. В інструкції для різних умов експлуатації повинні бути вказані порядок і правила ТО вироби: при підготовці до роботи, зберігання і транспортування і переміщення своїм ходом; працюючих в даний час за прямим призначенням, що знаходяться на короткочасному і тривалому зберіганні, транспортуються або переміщаються своїм ходом.

У документі повинні бути наведені вичерпні вказівки з технічного обслуговування виробу, виконання яких забезпечує постійну справність і готовність виробів до використання за прямим призначенням.

Документ повинен складатися з розділів, розташованих в наступній послідовності:

2) загальні вказівки;

3) визначити заходи безпеки;

4) види і послідовність ТО;

5) підготовка до роботи;

7) порядок ТО складових частин виробу;

8) технічний огляд;

Розділ «Вступ» ІТЗ аналогічний ІЕ.

«Загальні вказівки»: характеристика прийнятої системи ТО вироби, вказівки по організації ТО і особливості організації ТО вироби в залежності від виду його експлуатації, а також від умов експлуатації.

У розділі «Вказівка ​​заходів безпеки» викладають правила обережності, які відповідно до чинних положень повинні бути дотримані під час виконання робіт з ТО вироби.

«Види і періодичність ТО»: вказують види і характеристику кожного виду ТО вироби в залежності від особливостей і умов експлуатації, а також періодичність видів ТО.

«Підготовка до роботи»: для кожного виду ТО вказують:

а) склад фахівців для виконання робіт по ТО;

б) спеціальні вимоги до приміщення, робочих ділянок і робочих місць;

в) характеристику (із зазначенням номенклатури) загального і спеціального обладнання, необхідного для виконання робіт;

г) перелік і зміст робіт з підготовки вироби до ТО (розконсервування, загальна чистка, мийка тощо).

У розділах «Порядок ТО» і «Порядок ТО складових частин вироби» послідовно для кожної складової частини виробу і виду ТО в залежності від особливостей виробу і його експлуатації призводять:

а) вказівки по ТО і перевірці працездатності виробу і його складових частин:

б) вказівки про обсяг і порядок розбирання;

в) вказівки про порядок складання і монтажу;

г) порядок і місця мастила з додатком карт змащення;

д) вказівки про використання і нормах витрати ресурсу вироби, необхідного для виконання робіт по ТО.

У розділі «Технічний огляд» вказують порядок і періодичність огляду вироби та / або його складових частин органами інспекції, нагляду, а також наводять перелік входять у виріб і його комплекти контрольно-вимірювальних приладів для періодичної перевірки точності показань.

Перелік складових частин, що мають обмежений термін використання або зберігання.

Перелік складових частин вироби, які забороняється розкривати при експлуатації, в тому числі при ТО вироби.

Інструкція по монтажу, пуску, регулюванню і налагодженні вироби на місці його застосування. Повинна містити відомості, необхідні для технічно правильного монтажу, пуску, регулювання та обкатки вироби, монтаж яких повинен проводитися тільки на місці застосування. В ІМ повинні бути викладені також правила демонтажу виробу і його складових частин. ІМ повинна складатися з розділів, розташованих в наступній послідовності:

2) визначити заходи безпеки;

3) підготовка вироби до монтажу;

5) налагодження і монтажні випробування;

6) пуск (випробування);

8) комплексне випробування;

10) здавання в експлуатацію змонтованого вироби;

У розділі «Вступ» вказують:

призначення і склад інструкції (якщо вона складається з декількох самостійних документів);

перелік документів, якими повинні додатково керуватися при проведенні робіт, а також відомості про порядок використання раніше випущених аналогічних документів;

щоб визначити заходи безпеки (призводять правила запобіжних заходів, які відповідно до чинних положень повинні бути дотримані при проведенні робіт).

У розділі «Підготовка вироби до монтажу» послідовно для кожної складової частини виробу вказують:

порядок транспортування від місця отримання до місця монтажу;

правила огляду, де приводять порядок перевірки комплектності вироби та найменування документа за яким перевіряється комплектність;

вимоги до місця в приміщенні або на об’єкті для монтажу вироби;

порядок перевірки відповідності місця монтажу вимогам технічної документації;

правила проведення передмонтажної ревізії і відповідність технічним вимогам;

правила проведення стендових перевірок і випробувань і відповідні технічні вимоги.

У розділі «Монтаж» вказують:

правила розміщення монтажного обладнання при монтажі вироби;

технічну послідовність монтажу всіх складових частин виробу;

способи монтажу вироби;

методику перевірки правильності виконаного монтажу виробу відповідно до вимог документації.

У розділі «Налагодження і монтажні випробування» вказують необхідні налагоджувальні роботи і види часткових випробувань, що передує пуску вироби.

У розділі «Пуск (випробування)» вказують:

порядок огляду і проведення підготовчих операцій перед пуском;

порядок перевірки справності складових частин вироби перед пуском і готовність його до пуску;

порядок включення і виключення вироби;

порядок і методику оцінки отриманих результатів пуску.

У розділі «Регулювання» вказують:

вимоги до стану вироби, при якому проводиться його регулювання (на ходу або при зупинці);

методику настройки і регулювання вироби на заданий режим роботи, способи регулювання приладів, перелік складових частин виробу, які повинні бути налаштовані, відрегульовані і випробувані.

У розділі «Комплексне випробування» призводять вказівки по комплексному випробуванню вироби після виконання всіх робіт, передбачених в розділі «Регулювання».

У розділі «Обкатка» вказують:

правила дотримання обкатного режиму (час обкатки, режим роботи);

методи перевірки роботи вироби, правила користування вимірювальними приладами;

вимірювані параметри (одиниці вимірювання, при яких обкатка виробу і його складових частин вважається достатньою).

У розділі «Здача в експлуатацію змонтованого вироби» наводять:

вказівки по фіксації і пломбування виробу і його складових частин після закінчення всіх робіт;

порядок здачі змонтованого вироби в експлуатацію;

порядок оформлення приймально-здавальної документації;

Розробка інструкцій по експлуатації обладнання

Керівництво по експлуатації обладнання є важливою складовою конструкторської документації. Ця інструкція розробляється щодо технологічного та іншого обладнання, робота з яким вимагає спеціальної підготовки персоналу. Зміст документа залежить від сфери та умов застосування пристроїв, а також узгоджується з замовником.

В яких випадках потрібен документ?

Інструкції по експлуатації обладнання містять відомості про конструктивні особливості, варіантах застосування і складові частини виробів. Також в них зазначаються вимоги до безпеки в процесі використання продукції. Дана супровідна документація є одним з найбільш важливих технічних документів, який повинен складатися для будь-якого технологічного обладнання.

Наявність керівництва потрібно не тільки для безпечної експлуатації техніки – воно також буде потрібно для проведення оцінки відповідності пристрою в рамках системи ТР ТЗ або ГОСТ Р.

Отримати керівництво можна, грунтуючись на положеннях наказу Ростехнагляду №112, затвердженого і прийнятого 29.02.2008 р Інструкція дозволяє дати уявлення користувачам і споживачам даної категорії продукції про правила її використання, сфері застосування і особливості роботи.

Нормативна база

Розробка документа по експлуатації технічного обладнання проводиться на базі вимог наступних державних стандартів:

 • ГОСТ 2.105-2006 – в стандарті відображені норми і вимоги щодо змісту текстової частини.
 • ГОСТ 2.601-2006 – стандарт, який регулює правила оформлення.

Крім того, вимоги до змісту і складання документів, які розробляються по відношенню до різних машин, відображені в діючих технічних регламентах (наприклад, ТР ТЗ 010/2011).

Варто зазначити, що документ по експлуатації технічного обладнання складається не тільки з текстової частини. У ньому також представлені креслення, схеми, зображення та інші графічні елементи, які дозволяють споживачеві наочно побачити тонкощі застосування конкретного пристрою.

Структура інструкції по експлуатації

 1. Вступ.
 2. Опис і особливості функціонування.
 3. Використання за призначенням.
 4. Технічне обслуговування.
 5. Поточні ремонтні роботи.
 6. Особливості зберігання.
 7. Транспортування.
 8. Правила утилізації.

Типова інструкція являє собою обов’язковий додаток для пристроїв і механізмів, які мають технічно складну конструкцію. Також документ є обов’язковим для обладнання, яке вимагає особливих умов експлуатації, техобслуговування і ремонту.

порядок розробки

Супровідна документація складається на підставі інформації про особливості установки, регулювання, пуску, настройки, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту та утилізації продукції.

Розробка інструкції по роботі зі складними технічними пристроями повністю покладена на виробника або імпортера продукції. Інструкція заповнюється на мовах країн ЄАЕС, її складанням може займатися сам виробник / постачальник або фахівці сертифікаційного центру.

Так як будь-яка неточність і помилка, допущена при складанні РЕ, може призвести до травм та інших неприємних наслідків, рекомендується складати будь-яку конструкторську документацію, звертаючись до експертів сертифікаційних центрів.

Термін і необхідні документи

Кожному керівництву присвоюється назва і буквене / цифрове позначення. Видається документ на термін до 5 років. Таким чином, перегляд РЕ здійснюється не рідше одного разу на 5 років. Якщо протягом періоду його дії умови функціонування і застосування виробів залишилися незмінними, його дія автоматично продовжується на аналогічний термін.

Для складання керівництва з використання необхідна така документація:

 1. Робоча технічна документація.
 2. Креслення і схеми.
 3. Відомості про технічний стан.
 4. Протоколи і акти приймання з результатами проведених випробувань.
 5. Інформація про виробничі потужності виробника та інші документи (в залежності від особливостей конкретної техніки).

Щоб ознайомитися з додатковими відомостями, зверніться в центр сертифікації «Рос-Тест». Замовити будь-якого технічного або конструкторський документ можна прямо на нашому офіційному сайті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

Leave A Reply

Your email address will not be published.